Πρακτικη ασκηση

Κανονισμος πρακτικης ασκησης

Νομοθεσια Πρακτικης ασκησης

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 174/85 : Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
 • Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1404/1983 “Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)”. 
 • Εγκύκλιο Ε5/4942/12-9-89
 • Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 – Καθορισμός Έναρξης και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης.
 • Y.A. 98704 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 – Καθορισμός Δικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.
 • Εγκύκλιοι Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.
 • Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90 και E5/3934/21-9-90 (ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (Διευκρινίσεις – Επισημάνσεις σε Θέματα Εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης), Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (Καθορισμός και Υπολογισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασκούμενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και Α24/370/5/21-12-94 περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήματος).
 • Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α – Καθιέρωση Αποζημίωσης των Ασκούμενων Σπουδαστών).
 • Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86) – Καθορισμός της Αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο Τομέα (Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης).

Προυποθεσεις Πρακτικης ασκησης

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται (1) μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής (2) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, συμπεριλαμβανομένου στο ανωτέρω ποσοστό, (3) το σύνολο των μαθημάτων ειδικότητας.

Σκοπος της Πρακτικης ασκησης

Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.

 Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

 1. Στην ενημέρωση των ασκουμένων για την διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 2. Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
 3. Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Περιοδοι Πρακτικης ασκησης

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, διεξάγεται σε δυο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου & από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Η ΠΑ είναι συνεχόμενης διάρκειας και μόνο για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους μπορεί να διακοπεί ή να διασπαστεί.  

Ο καθορισμός των δυο αυτών περιόδων κρίνεται, αναγκαίος, για λόγους καλύτερου προγραμματισμού και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης (συνεννόηση και συντονισμός ενεργειών μεταξύ των Τμημάτων και των φορέων απασχόλησης για την κατανομή των σπουδαστών στις θέσεις κ.λπ.). Ωστόσο, εάν διατρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι και με απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικές ημερομηνίες, αλλά πάντα με εξάμηνη (6) διάρκεια. 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον η θση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο, η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων τον τελευταίου εξάμηνου σπουδών και πάντως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85.

.

Διαδικασια εναρξης Πρακτικης ασκησης

 • Ενημέρωση των φοιτητών για τη διαδικασία πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
 • Καθορισμός από την Γραμματεία του Τμήματος ημερομηνιών για την υποβολή αίτησης των φοιτητών για έναρξη πρακτικής άσκησης .

Υποχρεωσεις Φοιτητη

 • ΑΙΤΗΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Αίτηση φοιτητή- Βεβαίωση γραμματείας της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης).
 • ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. (Στον Υπεύθυνο της πρακτικής Άσκησης της Κατεύθυνσης).
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ (ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΤΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ).
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΤΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ).
 • ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ:
 1. Προσκομίζει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον φορέα απασχόλησης, ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης για το συνολικό διάστημα απασχόλησης.
 2. Προσκομίζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο και από τον φορέα απασχόλησης στον υπεύθυνο ΕΤΠ του Τμήματος για να του υποδείξει τον επόπτη καθηγητή που θα το υπογράψει. 
 3. Προσκομίζει τα ένσημα του ΙΚΑ στον επόπτη καθηγητή.
 4. Καταθέτει τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ και το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. (Η αίτηση υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο μέλος της επιτροπής πρακτικής άσκησης και από τον Πρόεδρο του Τμήματος ότι όλα είναι εντάξει και σωστά συμπληρωμένα).

Υποχρεωσεις μελων του τμηματος

Καθορισμός υπευθυνου ΕΤΠ

Ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος μέλος ή μέλοι ΕΤΠ που να συνεπικουρούν τα μέλη Ε.Π. σε όλη τη διαδικασία εφόσον απαιτηθεί.

Εποπτεια Πρακτικης Ασκησης

Τα μέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η εποπτεία των ασκουμένων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της.

Καθορισμός εποπτων πρακτικης ασκησης

(Ο καθορισμός της εποπτείας κάθε μέλους ΕΠ γίνεται με έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης).

Καθορισμος μαθηματων ειδικοτητας για πρακτικη ασκηση

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α. Ζ. ΙΙ
 • ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 • ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
 • ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ή ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΡΥΠΑΝΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ή ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ