Πτυχιακή Διατριβή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Η ανάθεση της πτυχιακής διατριβής γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση των διδασκόντων προς τη ΓΣ του Τομέα και έγκριση από τη ΓΣ του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές συναντούν τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα και αναλαμβάνουν το θέμα το οποίο δηλώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που συνυπογράφει το αρμόδιο μέλος ΕΠ και ο Διευθυντής Τομέα. Η εκπόνηση γίνεται σύμφωνα με το σχετικό Οδηγό/Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Διατριβών που συντάχθηκε από μέλη ΕΠ του Τμήματος και εγκρίθηκε από τη ΓΣ του Τμήματος. Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα εξής:

Α. Το περιεχόμενο της διατριβής:

 • Την πρωτοτυπία του θέματος.
 • Τη χρήση της βιβλιογραφίας.
 • Τη χρήση επιστημονικής μεθοδολογίας.
 • Την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων και θέσεων.

Β. Τη μορφή της διατριβής:

 • Την τήρηση των κανόνων συγγραφής.
 • Την ορθογραφία και το συντακτικό του κειμένου.
 • Τη ροή και καθαρότητα του κειμένου.
 • Τη λογική ροή των θεμάτων που πραγματεύεται.

Γ. Την παρουσίαση/υποστήριξη της διατριβής:

 • Τη χρήση των εποπτικών μέσων.
 • Την τήρηση του χρόνου παρουσίασης (20 λεπτά συνολικά).
 • Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης.
 • Την πειστικότητα της παρουσίασης της διατριβής.

Η εξέταση γίνεται μόνο αφού ο επιβλέπων κρίνει ότι η πτυχιακή διατριβή πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας, τις οποίες μάλιστα διδάσκεται ο φοιτητής σε σχετικό μάθημα, ενώ ειδικά για την εξεύρεση βιβλιογραφικών πηγών γίνεται κατάλληλη ενημέρωση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Ο φοιτητής υποβάλλει τη διατριβή του σε τρία αντίτυπα (για τα μέλη της επιτροπής εξέτασης και ένα – ηλεκτρονικό – για το αρχείο της βιβλιοθήκης). Με εισήγηση του Επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση του Προέδρου του Τμήματος ορίζεται τριμελής επιτροπή εξέτασης που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο μέλη ΕΠ. Η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση εκ μέρους του φοιτητή ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό, ενώ ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των τριών βαθμών που θέτουν τα τρία μέλη ΕΠ. Οι διατριβές που λαμβάνουν βαθμό άνω του 9 αναρτώνται σε ειδικό ιστότοπο της βιβλιοθήκης.