Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”

 

MASTER OF SCIENCE (MSc) IN

INNOVATIVE SYSTEMS OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Ν. 3685/ΦΕΚ 148 Α΄/16-7-2008, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 3794/ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009, Άρθρο 27, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» (Αριθμ. Πράξης 88, ΦΕΚ 1722 Β΄/18-8-2015) με τρεις ειδικεύσεις:

α) Αγροτική Επιχειρηματικότητα,

β) Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή, και

γ) Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Διοίκηση του ΠΜΣ

Διευθυντής ΠΜΣ

Ταμπάκης Νικόλαος
Καθηγητής

Τηλ. 231 0013890
E-mail: tampac@farm.teithe.gr

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Αγγελόπουλος Σταμάτης
Καθηγητής

Τηλ. 231 0013320
E-mail: stamagg@farm.teithe.gr

Δήμας Κίτσιος
Καθηγητής

Τηλ. 231 0013339
E-mail: dimas@cp.teithe.gr

Κουσενίδης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ. 231 0013179
E-mail: kousenidis@ap.teithe.gr

Ταμπάκης Νικόλαος
Καθηγητής

Τηλ. 231 0013890
E-mail: tampac@farm.teithe.gr

Διαδικασία Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

 • Δεκαέξι (16) στην Ειδίκευση «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»,
 • Δώδεκα (12) στην Ειδίκευση «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή» και
 • Δώδεκα (12) στην Ειδίκευση «Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων»

 

Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και το ΕΠ του Τμήματος.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το Ν. 3685/ΦΕΚ 148 Α΄/16-7-2008, άρθρο 4, από τη ΣΕ που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει εξειδικευμένη μεθοδολογία (αλγόριθμος), με την οποία μοριοδοτούνται τα προσόντα των υποψηφίων. Ο σχετικός αλγόριθμος καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ, με στόχο η επιλογή των υποψηφίων να γίνεται με εκείνες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που μεγιστοποιούν την πιθανότητα επιτυχούς φοίτησης στο ΠΜΣ. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία ποσοτικοποιούνται μέσω μοριοδότησης σε ειδικό αλγόριθμο. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

 • Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του ΠΜΣ.
 • Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ, τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στη ΓΣΕΣ.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1α και β, αρθρο 4 του Ν. 3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0–10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα, συνεκτιμώνται:

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 20%. Ειδικότερα, ελέγχεται και εκτιμάται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ.
 • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, η ενδεχόμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (10%).
 • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 30%.
 • Η ενδεχόμενη επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 • Σημειώνεται ότι ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου (αλγόριθμος) προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του.

Ως πρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν:

 • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα, κλπ.

 

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει ενδεχόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται η προσωπική συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, καθώς και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα (ενδεχόμενη επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν). Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών δημοσιοποιούνται στην προκήρυξη των θέσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σχετικά με τα αποτελέσματα: μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται: α) αξιολογικός πίνακας, που περιλαμβάνει αλφαβητικά όλους τους υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος, β) πίνακας επιτυχόντων κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλεται προς έγκριση και επικύρωση στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο ΠΜΣ, και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους και τον κανονισμό λειτουργίας του. Σε περίπτωση μη ένταξης εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, καλείται ο 1ος, 2ος κ.λ.π. επιλαχών.

Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, αλλά και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Προσωπικά Στοιχεία

Το Επώνυμο σας *
Το Όνομα σας *
Πατρώνυμο *
Αριθμός Ταυτότητας *

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας

Διεύθυνση (Οδός) *
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας*
Πόλη*

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο *
Κινητό *
Το email σας *
Ημερομηνία
ΠΡΟΣ
ΣYNTONΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΣΕ)
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι – Θ (ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ)

Παρακαλώ να δεχτείτε την αίτηση υποψηφιότητάς μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής” (Επιλέξτε μία ή περισσότερες Ειδικεύσεις που επιθυμείτε να φοιτήσετε, με σειρά προτεραιότητας).

 Αγροτική Επιχειρηματικότητα Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή Ορθολογική Διαχείριση Φυτικου Κεφαλαίου και Εδαφοΰδατικών Πόρων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

(στην Ελληνική)

 

MBA-Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

(Εξ αποστάσεως-on line)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA-Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ’ αποστάσεως – on line). Το πρόγραμμα, με διάρκεια 16 μηνών και είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, με φιλικό προς τους φοιτούντες τρόπο και μαθησιοκεντρικό προσανατολισμό. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη για μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν επειδή εμποδίζονται από οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις ή τη μεγάλη απόσταση από άλλα ΑΕΙ.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της Ιδρυματικής συνεργασίας του με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποιεί δύο κύκλους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων – εξ αποστάσεως – με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

 • Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Τμήμα)
 • Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων”).

Σε ορισμένο αριθμό φοιτητών, προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών (με έκπτωση επί των διδάκτρων).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στους συνδέσμους:

http://www.farm.teithe.gr/ και http://www.usdl.gr/.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη φοίτησή τους από τον «πόλο» της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να στείλουν την Αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση MBAadae@teithe.gr ή στο Γραφείο Διεκπεραιώσεως Αιτήσεων του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας Email: info@usdl.gr.

* Πληροφορίες δίνονται επίσης και στα τηλέφωνα: 231 0013320 & 231 0013340, καθώς στο 801-700-7177 http://www.usdl.gr/.