Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”

 

MASTER OF SCIENCE (MSc) IN


Environmental Management and Environmental Education

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ( ΦΕΚ 2901/ Β΄/19-7-2018) με δύο ειδικεύσεις:

α) Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,

β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Διοίκηση του ΠΜΣ

Διευθυντής ΠΜΣ

Αγγελόπουλος Σταμάτης

Καθηγητής

Τηλ. 231 0013104
E-mail: stamagg@farm.teithe.gr

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Αγγελόπουλος Σταμάτης
Καθηγητής

Τηλ. 231 0013320
E-mail: stamagg@farm.teithe.gr

Νόττα Ουρανία
Καθηγήτρια

Τηλ. 231 0013319
E-mail: ournotta@farm.teithe.gr

Παυλούδη Αλεξάνδρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ. 231 00131320
E-mail: stalex@farm.teithe.gr

Μητσόπουλος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ. 231 0013314
E-mail: gmitsop@ap.teithe.gr

Δημητριάδης Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητης

Τηλ. 2310013352
E-mail: dimchri@ap.teithe.gr

Διαδικασία Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε: 80

Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και το ΕΠ του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 34, του Ν. 4485/4-8-2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε ενότητες, η κάθε ενότητα αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

  • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 30%. (Ελέγχεται και εκτιμάται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ.)
  • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, η επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 20%).
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (10%).
  • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
  • Η τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

Σημειώνεται ότι, ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου (αλγόριθμος) προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του.

Ως πρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν:

  • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας
  • Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα, κ.λπ.

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Ως πρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν:

  • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα, κλπ.

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει ενδεχόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται η προσωπική συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, καθώς και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα (ενδεχόμενη επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν). Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών δημοσιοποιούνται στην προκήρυξη των θέσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σχετικά με τα αποτελέσματα: μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται: α) αξιολογικός πίνακας, που περιλαμβάνει αλφαβητικά όλους τους υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος, β) πίνακας επιτυχόντων κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλεται προς έγκριση και επικύρωση στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο ΠΜΣ, και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους και τον κανονισμό λειτουργίας του. Σε περίπτωση μη ένταξης εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, καλείται ο 1ος, 2ος κ.λ.π. επιλαχών.

Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, αλλά και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Προσωπικά Στοιχεία

Το Επώνυμο σας *
Το Όνομα σας *
Πατρώνυμο *
Αριθμός Ταυτότητας *

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας

Διεύθυνση (Οδός) *
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας*
Πόλη*

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο *
Κινητό *
Το email σας *
Ημερομηνία
ΠΡΟΣ
ΣYNTONΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΣΕ)
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι – Θ (ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ)

Παρακαλώ να δεχτείτε την αίτηση υποψηφιότητάς μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” (Επιλέξτε μία ή περισσότερες Ειδικεύσεις που επιθυμείτε να φοιτήσετε, με σειρά προτεραιότητας).

 Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία