Υποδομές

Ερευνητικά Εργαστήρια

Ερευνητικό Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (Κεντρικό κτίριο). Θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο με Οπτικό μικροσκόπιο και μικροσκόπιο φθορισμού, Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (GC-MS), Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδας (TLC), Πολλαπλά συστήματα ηλεκτροφόρησης, ανάλυσης DNA, RNA και πρωτεϊνών, Συσκευές Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) πραγματικού xρόνου (real-time PCRs), Αυτόματο Αλληλουχιτή DNA (Sequencer), Πολλαπλά Φασματοφωτόμετρα, Ελεγχόμενοι Θάλαμοι Ανάπτυξης, 3 Εστίες Απαγωγοί (Hoods), 4 Εστίες Laminar Flows, 2 Kλίβανοι Αποστείρωσης, 1 παγομηχανή, κλπ. Στο εργαστήριο είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εφαρμογές σε όλο το φάσμα της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

 

Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Κεντρικό κτίριο). Θεσμοθετήθηκε το 2014 από την Κατεύθυνση ΑΟ. Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, μέσα από τα πεδία των γεωργικών οικονομικών επιστημών.

Αίθουσες Διδασκαλίας και Εργαστήρια του Τμήματος

Ι. Αίθουσες διδασκαλίας

Το Τμήμα διαθέτει συνολικά 20 Αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες χωροθετούνται σε τρία διαφορετικά κτίρια ή χώρους: στο Κεντρικό κτίριο, στο Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ και στο Αγρόκτημα.

 

Αναλυτικότερα:

Κατεύθυνση ΑΟ (διατίθενται 6 αίθουσες)

 • Μία αίθουσα διδασκαλίας (206) χωρητικότητας 50 ατόμων εξοπλισμένη με Η/Υ και προβολέα (Κεντρικό κτίριο).
 • 5 αίθουσες διδασκαλίας (202, 203, 204, 207, 211) χωρητικότητας 50 ατόμων η κάθε μία, εξοπλισμένες με Η/Υ, προβολέα και κλιματισμό (Κεντρικό κτίριο).

 

Κατεύθυνση ΖΠ (διατίθενται 15 αίθουσες)

 • Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας (19 και 20) με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους, εξοπλισμένες με Η/Υ, προβολέα και κλιματισμό (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ).
 • 3 Αίθουσες διδασκαλίας στους χώρους των παρακάτω Εργαστηρίων: Βιομετρίας, Διατροφής και Μικροβιολογίας (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ).
 • 2 Αίθουσες διδασκαλίας (213, 312) στους χώρους των παρακάτω Εργαστηρίων: Πληροφορικής και Τεχνολογίας Κρέατος (Κεντρικό κτίριο).
 • 2 Αίθουσες διδασκαλίας (212, 313), εξοπλισμένες με Η/Υ, προβολέα και κλιματισμό (Κεντρικό κτίριο).
 • 6 Αίθουσες διδασκαλίας στους χώρους των παρακάτω Εργαστηρίων: Αιγοπροβατοτροφίας, Βοοτροφίας, Γαλακτοκοµίας, Πτηνοτροφίας, Φυσιολογίας και Αναπαραγωγής και Χοιροτροφίας (στο χώρο του Αγροκτήματος).

 

Κατεύθυνση ΦΠ (διατίθενται 6 αίθουσες)

 • Πέντε (5) αίθουσες (208, 209, 210, 212, 214) θεωρητικής διδασκαλίας μαθημάτων χωρητικότητας 50 ατόμων, εξοπλισμένες με Η/Υ, προβολέα και κλιματισμό (Κεντρικό κτίριο).
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (205) εξοπλισμένη με 20 Η/Υ (Κεντρικό κτίριο).

Από τις παραπάνω αίθουσες διδασκαλίας της ΦΠ οι 209 και 214 διαθέτουν Η/Υ και προβολέα, όμως δε διαθέτουν κλιματισμό. Οι αίθουσες 205, 208, 209, 210 διαθέτουν κλιματισμό, όμως δε διαθέτουν Η/Υ και προβολέα.

 

 

ΙΙ. Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει συνολικά 32 Εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται σε τρία διαφορετικά κτίρια ή χώρους: στο Κεντρικό κτίριο, στο Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ και στο Αγρόκτημα. Αναλυτικότερα:

 

Εργαστήρια Κατεύθυνσης ΑΟ

 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πολυμέσων (Κεντρικό κτίριο), χωρητικότητας 30 ατόμων, εξοπλισμένο με 20 Η/Υ, σαρωτές, δικτυακό έγχρωμο εκτυπωτή, προβολέα υψηλής ανάλυσης, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, σύνδεση στο διαδίκτυο, έγχρωμη τηλεόραση, βίντεο, DVD, οθόνες προβολής, διαδραστικό πίνακα αφής κλπ. Το τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου συνδέεται μέσω δρομολογητή με το ευρύτερο τοπικό δίκτυο του Ιδρύματος. Επίσης, διαθέτει κλιματιστικό.
 • Λογιστικών φύλλων & Βάσεων δεδομένων (Πρώην: Εργαστήριο Η/Υ ΙΙ) (Κεντρικό κτίριο), χωρητικότητας 30 ατόμων, εξοπλισμένο με 15 Η/Υ, σαρωτές, δικτυακό έγχρωμο εκτυπωτή, προβολέα υψηλής ανάλυσης, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, σύνδεση στο διαδίκτυο έγχρωμη τηλεόραση, βίντεο, DVD, δικτυακό φωτοτυπικό μηχάνημα, κλειστό ασύρματο κύκλωμα κάμερας, διαδραστικό πίνακα αφής κλπ. Το τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου συνδέεται μέσω δρομολογητή με το ευρύτερο τοπικό δίκτυο του Ιδρύματος. Επίσης, διαθέτει κλιματιστικό.
 • Γεωργικής Λογιστικής (Κεντρικό κτίριο), χωρητικότητας 20 ατόμων, εξοπλισμένο με 15 Η/Υ.
 • Γεωργικών Εφαρμογών (Κεντρικό κτίριο), χωρητικότητας 30 ατόμων, εξοπλισμένο με 1 Η/Υ, προβολέα και κλιματισμό.

 

Εργαστήρια Κατεύθυνσης ΖΠ

 • Ανατοµίας Ζώων (Κεντρικό κτίριο).
 • Παρασιτολογίας Ζώων (Κεντρικό κτίριο).
 • Τεχνολογίας Κρέατος και Επιθεώρησης Κτηνοτροφικής Παραγωγής (Κεντρικό κτίριο).
 • ∆ιατροφής Αγροτικών Ζώων (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ).
 • Μικροβιολογίας Ζώων και Λοιµωδών Νοσηµάτων Ζώων (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ).
 • Βιοµετρίας και ∆ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ), εξοπλισµένο µε 17 Η/Υ µε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Πληροφορικής (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ), εξοπλισµένο µε 20 Η/Υ µε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Αιγοπροβατοτροφίας (Αγρόκτημα), µε απαραίτητους χώρους για την εκτροφή ζώων ανάλογα µε τη φυσιολογική κατάστασή τους, σύγχρονο αµελκτήριο, φαρµακείο, αίθουσα διδασκαλίας, 50 αίγες και 50 πρόβατα.
 • Βοοτροφίας (Αγρόκτημα), µε βουστάσιο, σύγχρονο αµελκτήριο, 20 βοοειδή και πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα διδασκαλίας.
 • Γαλακτοκοµίας (Αγρόκτημα), προσφάτως εγκατεστηµένο σε καινούργιο κτίριο.
 • Παθολογίας Ζώων (Αγρόκτημα).
 • Πτηνοτροφίας – Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντικών Μελετών (Αγρόκτημα), µε δύο πολυδύναµα κτίρια έκτασης εξακοσίων (600) m2, πλήρως εξοπλισμένο και 300 όρνιθες.
 • Φυσιολογίας και Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων (Αγρόκτημα).
 • Χοιροτροφίας (Αγρόκτημα), µε χοιροστάσιο με 10 χοιροµητέρες και αίθουσα διδασκαλίας.

 

Εργαστήρια Κατεύθυνσης ΦΠ

 • Εδαφολογίας – Γονιμότητας εδαφών (Κεντρικό κτίριο). Είναι εξοπλισμένο με 1 όργανο φασματοφωτομετρίας εκπομπής (ICP-OES), 1 απαγωγό εστία, 2 πυριαντήρια, συσκευή απιονισμένου νερού, 3 mixer Βουγιούκου, 1 ανακινητήρα εδαφικών αιωρημάτων, 1 αντλία κενού και συσκευή παραλαβής εκχυλίσματος εδαφών, 1 υδατόλουτρο, 2 συσκευές για στέγνωμα γυάλινων και πλαστικών σκευών, 1 φυγόκεντρο 8 θέσεων, 1 φασματοφωτόμετρο UV-Vis, 1 ασβεστόμετρο Scheibler, 3 pH-μετρα, 3 ηλεκτρικά αγωγιμόμετρα εκ των οποίων το ένα φορητό, μαγνητικοί αναδευτήρες (απλοί και θερμαινόμενοι), 1 ημιαυτόματη συσκευή Kjedahl (για προσδιορισμό αζώτου), 1 συσκευή για αποστείρωση γυάλινων σκευών, ηλεκτρονικοί ζυγοί τριών και δύο δεκαδικών ψηφίων, 1 φλογοφωτόμετρο, 3 δειγματολήπτες εδάφους.
 • Εντομολογίας (Κεντρικό κτίριο). Είναι εξοπλισμένο με 21 μικροσκόπια, 25 στερεοσκόπια, σύστημα μικροχειριστηρίων, 1 κλίβανο, 2 Η/Υ και προβολέα.
 • Φυτοπαθολογίας (Κεντρικό κτίριο). Είναι εξοπλισμένο με 3 επωαστικούς θαλάμους, 2 αυτόκαυστα, 2 θαλάμους νηματικής ροής, 1 ζυγό ακριβείας, 1 θερμαινόμενο αναδευτήρα, 1 αναδευτήρα, 1 ανάστροφο μικροσκόπιο, 2 ψυγεία, 25 εκπαιδευτικά μικροσκόπια, 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Φυτών Μεγάλης καλλιέργειας (Κεντρικό κτίριο). Είναι εξοπλισμένο με Υγρή Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (LC-MS/MS), Φασματοφωτόμετρο Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (NIR), Σύστημα Μέτρησης Εκατολιτρικού Βάρους, Σύστημα Μέτρησης Βάρους 1000 κόκκων, Σύστημα Μέτρησης Διαμετρήματος Σπόρων, μεγάλη γκάμα Δειγματοληπτών, Σύστημα Εκκόκκισης Σπόρων, Σύστημα μέτρησης Φθορισμού χλωροφύλλης (Μulti-Plate Fluorometer).
 • Βοτανικής (Κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ). Είναι εξοπλισμένο με μικροσκόπια και στερεοσκόπια, θάλαμο προβλάστησης σπερμάτων, εποπτικά μέσα, (projector, H/Y), συσκευή μέτρησης φθορισμού, εξοπλισμό για τη βιοχημική ανάλυση ιστών (φασματοφωτόμετρο, πεχάμετρο, υδατόλουτρο, ψυχόμενη φυγόκεντρο, απιονιστή νερού, ξηραντήρα, κλίβανο, ζυγοί ακριβείας κ.α.), ηλεκτρονικό θαλάμο ανάπτυξης φυτών υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Αμπελουργίας (Αγρόκτημα). Το εργαστήριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στον αμπελώνα του αγροκτήματος.
 • Ανθοκομίας (Αγρόκτημα). Το εργαστήριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στο θερμοκήπιο του αγροκτήματος.
 • Αρδεύσεων–Στραγγίσεων (Αγρόκτημα). Είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτρονικό Λυσίμετρο, Αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό, Συσκευή δίσκου πίεσης 15 bar, Φορητά όργανα μέτρησης εδαφικής υγρασίας (Profiler), Πυριαντήριο, Ζυγό ακριβείας, Ηλεκτρονικό διηθητόμετρο, Διαπερατόμετρο Guelph, Εργαλειοθήκη για την εφαρμογή της μεθόδου Auger hole, Συσκευή υπερήχων-Doppler για τη μέτρηση ταχύτητας ροής.
 • Αρωματικών Φυτών (Αγρόκτημα).
 • Γεωργίας & Ζιζανιολογίας (Αγρόκτημα). Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα Τεμαχισμού Φυτικού Υλικού, Ομογενοποιητή Φυτικού Υλικού, Αποχυμωτή Φυτικού Υλικού, Ψεκαστήρες Πλάτης, Συστήματα Κατεργασίας Εδάφους και Φυτοπροστασίας, σύγχρονους Γεωργικούς Ελκυστήρες. Τα Εργαστήρια Ζιζανιολογίας και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη ενός σύγχρονου Υαλοθερμοκηπίου και ενός Πλαστικού Θερμοκηπίου, με 2 αποθηκευτικούς χώρους (ελεγχόμενους εντομολογικά) καθώς και με Αρδευόμενους Πειραματικούς Αγρούς με πλήρως εξοπλισμένο Μετεωρολογικό Σταθμό.
 • Γεωργικών Μηχανημάτων (Αγρόκτημα). Είναι εξοπλισμένο με τρεις εκπαιδευτικούς ελκυστήρες, Τομές μηχανών εσωτερικής καύσης και λειτουργικών εξαρτημάτων Γεωργικού ελκυστήρα, Μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους (άροτρα, δισκάροτρα, φρέζα, δισκοσβάρνες, καλλιεργητές), Μηχανήματα σποράς, Χορτοκοπτικά, Μηχανήματα συγκομιδής, ανάδευσης και δεματοποίησης χόρτου, Εργαλεία συντήρησης και επισκευών.
 • Δενδροκομίας (Αγρόκτημα). Είναι εξοπλισμένο με Στερεομικροσκόπια απλά, Διαθλασίμετρα, Πιεσόμετρα καρπών, Μεγενθυντικούς φακούς, Συσκευή μέτρησης οξύτητας ελαιολάδου. Το εργαστήριο συνδέεται άμεσα με τους Εκπαιδευτικούς Οπωρώνες που είναι εγκατεστημένοι στο Αγρόκτημα του ΑΤΕΙΘ.
 • Λαχανοκομίας (Αγρόκτημα). Το εργαστήριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στο θερμοκήπιο του αγροκτήματος.
 • Μετασυλλεκτικής φυσιολογίας και μεταχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων (Αγρόκτημα). Είναι εξοπλισμένο με τρεις ψυκτικούς θαλάμους για διατήρηση φρούτων και άλλου φυτικού υλικού, Ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας Kern ALS 220-4, Φασματοφωτόμετρο jenway 6505 VIS/UV, Αυτόματο τιτλοδοτητή (Crison Titromatic), χρωματόμετρο (Minolta), DA METER, Αέριο χρωματογράφο (Agillent), Υδατόλουτρο (Raypa), 3 Πιεσόμετρα EFFEGI, ψηφιακό σακχαροδιαθλασίμετρο, ψυγείο.

Αγρόκτημα

Το αγρόκτημα βρίσκεται στη νότιο-ανατολική πλευρά του Ιδρύματος και συνορεύει βόρεια με το αγρόκτημα της θεραπευτικής κοινότητας «ΙΘΑΚΗ», ανατολικά με το δεξιό ανάχωμα του Γαλλικού ποταμού και νότια με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Καλύπτει συνολικά μια έκταση 1.200 περίπου στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Η αξιοποίηση και οι υποδομές του αγροκτήματος είναι οι εξής:

 

Καλλιέργειες

 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (850 στρ.).
 • Οπωρώνες (40 στρ.).
 • Ελαιώνες (25 στρ.).
 • Αμπελώνας (8 στρ.).

 

Θερμοκήπια

 • Ένα υαλόφρακτο θερμοκήπιο συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων.
 • Ένα θερμοκήπιο με πλαστική κάλυψη έκτασης 1 στρέμματος.

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Βουστάσιο και δύο αίθουσες διδασκαλίας.
 • Ποιμνιοστάσιο και μία αίθουσα διδασκαλίας.
 • Πτηνοτροφείο και μία αίθουσα διδασκαλίας.
 • Χοιροστάσιο και μία αίθουσα διδασκαλίας.
 • Αλμεκτήριο αγελάδων.
 • Γραφεία της υπηρεσίας αγροκτήματος.
 • Τρεις εργαστηριακές αίθουσες (Γεωργίας, Ζιζανιολογίας, Αρωματικών Φυτών).
 • Αποθήκη σανού.
 • Υπόστεγο γεωργικών μηχανημάτων.
 • Συνεργείο συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων.

 

Γεωργο-μηχανολογικός εξοπλισμός

 • Κλειστό Φορτηγό Mercedes Vito Πετρελαιοκίνητο.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Class Arion 130 HP.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Valmet 105 HP.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Fiat 70-66 65 HP.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Fiat Δενδροκομικό 65 HP.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Fiat Αμπελουργικό 24 HP.
 • Μικρός φορτωτής (τύπου Bobcat).
 • Αυτοκινούμενος Αρδευτής (Καρούλι).
 • Βυτίο ζωϊκών λυμάτων.
 • Σπαρτική μηχανή σιτηρών 24 σειρών.
 • Χορτοδετική μηχανή (πρέσα).
 • 20 άλλα διάφορα παρελκόμενα μηχανήματα κατεργασίας και προετοιμασίας του εδάφους.

 

Αρδευτικό δίκτυο

Διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες 400 στρεμμάτων.

 

Άλλες υποδομές

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος καλύπτονται πλήρως με δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφωνίας και internet.