Φοιτητικά Θέματα

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη (http://www.lib.teithe.gr/) βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος, σε αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων. Είναι εμπλουτισμένη με πληθώρα τίτλους βιβλίων και Επιστημονικών περιοδικών που εμπλουτίζεται διαρκώς. Πέρα από τη χρήση και το δανεισμό του παραπάνω έντυπου υλικού, η βιβλιοθήκη διαθέτει Η/Υ, μέσω των οποίων οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλίων και περιοδικών μέσω συνδέσμων. Οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο Τμήμα απευθύνονται στη βιβλιοθήκη για την έκδοση κάρτας δανεισμού. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, πέρα από το δανεισμό υλικού αφορούν σε: Σύσταση βιβλιογραφιών/αρθρογραφιών, απαντήσεις σε γενικές/ειδικές ερωτήσεις, εκπαίδευση χρηστών στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, δανεισμό υλικού από άλλες βιβλιοθήκες, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κλπ.

Η βιβλιοθήκη (http://www.lib.teithe.gr/) βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος, σε αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων. Είναι εμπλουτισμένη με πληθώρα τίτλους βιβλίων και Επιστημονικών περιοδικών που εμπλουτίζεται διαρκώς. Πέρα από τη χρήση και το δανεισμό του παραπάνω έντυπου υλικού, η βιβλιοθήκη διαθέτει Η/Υ, μέσω των οποίων οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλίων και περιοδικών μέσω συνδέσμων. Οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο Τμήμα απευθύνονται στη βιβλιοθήκη για την έκδοση κάρτας δανεισμού. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, πέρα από το δανεισμό υλικού αφορούν σε: Σύσταση βιβλιογραφιών/αρθρογραφιών, απαντήσεις σε γενικές/ειδικές ερωτήσεις, εκπαίδευση χρηστών στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, δανεισμό υλικού από άλλες βιβλιοθήκες, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κλπ.

Γραφείο Διασύνδεσης

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης (http://www.career.teithe.gr/) είναι η επικοινωνία των τελειοφοίτων και αποφοίτων του Ιδρύματος με τον επιχειρηματικό κόσμο, η διευκόλυνση της επαγγελματικής προσαρμογής, η δραστηριοποίηση και αποκατάσταση των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος, καθώς και η ενημέρωση για δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών.

Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης εξασφαλίζει:

 • Διαρκή ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας, καταγραφή αναγκών της οικονομίας, καθώς και των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών και των πτυχιούχων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους επαγγελματικά.
 • Ενημέρωση προς τους τελειοφοίτους / αποφοίτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
 • Τήρηση αρχείου και ενημέρωση των τελειοφοίτων / αποφοίτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές διεξόδους τους.
 • Τήρηση αρχείου και ενημέρωση των φοιτητών / αποφοίτων για ευκαιρίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επαφές με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες υποτροφίες.
 • Συνεχή πληροφόρηση προς τους αποφοίτους για ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.

Γραφείο Διακρατικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στόχος του Γραφείου Διακρατικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (http://www.socrates.teithe.gr/) είναι η σύνδεση του Ιδρύματος και η ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης, καθώς και άλλων χωρών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, αναπτύσσονται συνεργασίες με ευρωπαϊκά ιδρύματα, σε δράσεις όπως:

 • Κινητικότητα φοιτητών.
 • Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία μικρής διάρκειας.
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις.
 • Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων.
 • Εντατικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, από κοινού με άλλα Ιδρύματα.

Μέσω του Προγράμματος Erasmus, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου σπουδών τους να διεξάγουν ένα μέρος των σπουδών σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μέσω του ίδιου προγράμματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα της πραγματοποίησης της εξαμηνιαίας πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και άλλων χωρών.

Γραφείο AMEA

Στο Ίδρυμα λειτουργεί γραφείο ΑΜΕΑ (http://amea.teithe.gr/), που σκοπό έχει την προσβασιµότητα των φοιτητών του µε ειδικές ανάγκες στους χώρους του Ιδρύματος, καθώς και η εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες και τον παγκόσµιο ιστό. Οι δυνατότητες που παρέχονται από τους Η/Υ και το ειδικά προσαρµοσµένο λογισµικό (π.χ. το φωνητικό browser See Browser). Περαιτέρω υπάρχει ενηµέρωση για τα καθηµερινά τους προβλήµατα και υποστήριξη σε θέµατα που αφορούν τη ζωή τους µέσα στο Ίδρυμα, είτε αυτά αφορούν προγράµµατα σπουδών, τρόπους εξέτασης, κ.ά. είτε αφορούν πιο “απλά” προβλήµατα όπως: σηµεία πρόσβασης, ανελκυστήρες, φωνητικές ανακοινώσεις, κ.ά.

Σε επίπεδο Τμήματος, διατίθενται οι κατάλληλες υποδομές για την πρόσβαση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους των εργαστηρίων. Αναλυτικότερα, υπάρχουν δύο ανελκυστήρες που επιτρέπουν την πρόσβαση στις αίθουσες του πρώτου και δεύτερου ορόφου του Κεντρικού κτιρίου. Επίσης, λειτουργεί ειδικός ανελκυστήρας κλίμακας στο κτίριο της Κατεύθυνσης ΖΠ.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η πύλη ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Pileas (http://moodle.teithe.gr/?lang=el), η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο web-based περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Είναι ένα Web-based σύστημα διαχείρισης μαθημάτων που λειτουργεί με λογισμικό ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία on-line εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Χρησιμοποιείται στα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος από τα μέλη ΕΠ, οι οποίοι διανέμουν άμεσα συνδεδεμένα (online) εκπαιδευτικό υλικό, ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή μέθοδο «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία.

Το σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας Pithia (http://pithia.teithe.gr/classweb/), τo οποίο είναι είναι μια εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος από οποιοδήποτε Η/Υ, από οποιοδήποτε μέρος. Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορες ενέργειες που τους αφορούν, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στο Ίδρυμα. Αναλυτικότερα, έχουν τη δυνατότητα να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους σε κάποια ή σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ή συγκεντρωτικά με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες, να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ.), να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου, να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.) κλπ.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων Eudoxus (http://eudoxus.gr/), η οποία είναι μια υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών του Τμήματος.

ΟΑΣΘ

Όσον αφορά στην πρόσβαση στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με αστική συγκοινωνία, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ, http://oasth.gr/, τηλ. 231 0933930) εξυπηρετεί το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το λεωφορείο Νο 52 που ξεκινά από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και καταλήγει στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.