Διοίκηση Τμήματος

Ο πρόεδρος του τμηματος

Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών για δύο έτη από τη Συνέλευση του Τμήματος, με απλή πλειοψηφία. 

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,
  • μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
  • συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος,
  • διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
  • συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία.

Πρόεδρος του Τμήματος έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου έχει οριστεί ο Καθηγητής Νικόλαος Ταμπάκης.

Η συνελευση του τμηματος

Αποτελείται από καθηγητές που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και εκπρόσωπο των υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού  και των φοιτητών.

Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την εκλογή του Προέδρου  του Τμήματος,

β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,

γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,

δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,

ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,

στ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,

ζ) την εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και

η) την εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για τ ην ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου.

Γραμματεία

Προσωπικό
ΌνομαΘέσηΤηλέφωνοEmail
Βάσω Ρόβα
Προϊσταμένη Γραμματείας2310001386-5vasoro@admin.teithe.gr, infoagr@teithe.gr
Έφη ΚαραγεωργίουΦοιτητικά2310013862ekarageorg@admin.teithe.gr, infoagr@teithe.gr
Λεωνίδας Βασιλειάδης

Φοιτητικά2310013121leo@admin.teithe.gr
Παναγιώτης ΠαπανίκοςΦοιτητικά2310013870infoagr@teithe.gr

Κατευθύνσεις