Διοίκηση Τμήματος

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων διοικείται, σύμφωνα με το νόμο, από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Η πρόεδρος του τμήματος

Αλεξάνδρα Παυλούδη, Αν. Καθηγήτρια

Τηλ. 231 0013320, E-mail: stalex@farm.teithe.gr

Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών για δύο έτη από τη Συνέλευση του Τμήματος, με απλή πλειοψηφία. 

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,
 2. μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
 3. συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος,
 4. διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
 5. συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία.

Πρόεδρος του Τμήματος έχει εκλεγεί ο Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Τελόγλου.

Η συνελευση του τμηματος

Αποτελείται από καθηγητές που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και εκπρόσωπο των υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και των φοιτητών.

Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εκλογή του Προέδρου του Τμήματος,
 2. την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,
 3. τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
 4. την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
 5. τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,
 6. τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,
 7. την εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, και
 8. την εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου.

Υπεύθυνοι Κατευθύνσεων 

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

Τελόγλου Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 231 0013352, E-mail: itelo@cp.teithe.gr

Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής

Μπαμπίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 231 0013313, E-mail: bampidis@ap.teithe.gr

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Καρυπίδης Φίλιππος, Καθηγητής

Τηλ. 231 0013346, E-mail: philika@farm.teithe.gr

Διευθυντής ΠΜΣ

Διευθυντής ΠΜΣ «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής»

Ταμπάκης Νικόλαος, Καθηγητής

Τηλ. 231 0013890, E-mail: tampac@farm.teithe.gr

Γραμματεία

Καραγεωργίου Έφη, Τηλ. 231 0013865, E-mail: infoagr@teithe.gr

Καλογιάννη Γεωργία, Τηλ. 231 0013862, E-mail: infoagr@teithe.gr

Μπαξεβανίδης Βαγγέλης, Τηλ. 231 0013866 & 231 0013121, E-mail: infoagr@teithe.gr

E-mail Γραμματείας: infoagr@teithe.gr, Fax: 231 0791169