ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-18

16 Apr ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ-Θ τα παρακατώ δικαιολογητικά για να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας από την Τρίτη 17/4/2018 έως και την Παρασκευή 20/4/2018 και ώρα 10.00-13.00:

 1. Συμπλήρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
 2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη τη εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
 3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα υπογεγραμμένη τη εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
 4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και τους δύο γονείς
 7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη και αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και έχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος διαζευγμένος.
 8. Έγγρφαό των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο προκύπτει ότι ο γονέας, ο ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχδει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού
 9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί 2 έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπέυθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
 10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα
 11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2016), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων
 12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας