ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

11 Jan ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πριν τη διανομή θεμάτων, γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κάθε φοιτητή μέσω της φοιτητικής ή της αστυνομικής του ταυτότητας και ο φοιτητής υπογράφει  σε κατάσταση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Ο επιτηρητής , ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να μονογράψει ή να πάρει το γραπτό των φοιτητών που αντιγράφουν ή συνομιλούν ή εμποδίζουν την ορθή διαξεγωγή των εξετάσεων.

Στα έδρανα των φοιτητών δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καθόλυο βιβλία (εκτός εάν ο τρόπος εξέτασης επιτρέπει τη χρήση τους), κινητά τηλέφωνα , τσάντες, κασετίνες ή οποιοδ’ηποτε άλλο αντικείμενο. Ειδικά για τα κινητά τηλέφωνα τονίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση τους, ενώ ένα ο φοιτητής το έχει μαζί του, τότε αυτό θα πρέπει να είναι κλειστό και να μη βρίσκεται σε θέση πρόσβασης.

Οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται στο χώρο της εξέτασης 15 τουλάχιστον λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα, ενώ μετά την έναρξη της εξέτασης, η είσοδός τους απαγορεύεται αυστηρά. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να εξέρχονται της αίθουσας, πριν παραδώσουν το γραπτό τους, για οποιονδήποτε λόγο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και πάντα υπό την επιβλεψη του επιτηρητή. Επίσης δεν μπορούν να παραδώσουν το γραπτό τους και να αποχωρήσουν, πριν από την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. 15 λεπτά πριν από τη λήξη της εξέτασης υπενθυμίζεται στους φοιτητές ο χρόνος που απομένει.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να δίνονται διευκρινήσεις επί των θεμάτων, σε μεμονωμένους φοιτητέ, με σκοπό την διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των φοιτητών σε όλες τις αίθουσες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον εισηγητή, οι διευκρινήσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν στους φοιτητές όλων των αιθουσών .

Κανονισμός εξετάσεων ΤΕΙ