ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΥΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΟΟΤ. ΔΙΑ/ΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

08 Sep ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΥΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΟΟΤ. ΔΙΑ/ΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις του εργαστητίυο θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα και ώρα με της θεωρίας. Οι φοιτητές που θα εξετασθούν θα πρέπει φέρουν και όσα σχέδια έχουν βαθμολογηθεί.