Εξετάσεις μαθημάτων του κ. Στεφάνου (νέου προγράμματος Γεωπονίας και παλαιών προγραμμάτων ΤΓ και ΦΠ).

22 Jan Εξετάσεις μαθημάτων του κ. Στεφάνου (νέου προγράμματος Γεωπονίας και παλαιών προγραμμάτων ΤΓ και ΦΠ).

Οι εξετάσεις στα μαθήματα του κ. Στεφάνου: 1) του νέου προγράμματος Γεωπονίας (εισ. ακαδ. ετών 2019-20 και 2020-21), 2) των Τεχνολόγων Γεωπόνων (εισ. ακαδ. ετών 2013-14 έως 2018-19)
και 3) της Φυτικής Παραγωγής και ΑΑ&ΔΑΕ (εισ. έως και το ακαδ. έτος 2012-13), θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Στον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα χρόνο των εξετάσεων, την πρώτη ώρα θα γίνουν οι εξετάσεις στη θεωρία και τη δεύτερη, οι εξετάσεις στο εργαστήριο.
Απαραίτητα: κάμερα και μικρόφωνο.
Επίσης, δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων εφόσον αυτά δεν έχουν δηλωθεί στο pithia.