ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

11 Sep ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Μετά το πέρας της εξέτασης του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί και εξέταση του εργαστηριακού μέρους.
Η εξέταση θα γίνει εντός της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα ώρας, δηλαδή, 11.00 -13.00μμ, Τρίτη 15-09-2020
Και οι δυο εξετάσεις θα γίνουν γραπτά.
Ο Διδάσκων
Κ.Β. Κουσενίδης